10MW Photovoltaic Project of Tarumicho in Chushui City, Japan

Proyecto fotovoltaico de 10MW de Tarumicho en la ciudad de Chushui, Japón

25mw Photovoltaic Project Of Changjiang In Hainan Tianlike

Proyecto fotovoltaico de 25MW de Changjiang en Hainan Tianlike

50mw Photovoltaic Project In Yuanmou County, Chuxiong, Yunnan

Proyecto fotovoltaico de 50 MW en el condado de Yuanmou, Chuxiong, Yunnan

25mw Photovoltaic Project Of Dongfang City, Hainan

Proyecto fotovoltaico de 25MW de la ciudad de Dongfang, Hainan

100MW Photovoltaic Project Of ANGLI In Dingbian County, Yulin City

Proyecto fotovoltaico de 100MW de ANGLI en el condado de Dingbian, ciudad de Yulin

Energy-saving Yangzhou 20mw Fishery Light Complementary Photovoltaic Project

Proyecto fotovoltaico complementario de ahorro de energía Yangzhou 20mw Fishery Light